Устав партии


СТАТУТ
Прогресивної соціалістичної партії України

1. Загальні положення

1.1. Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ) об’єднує на добровільній основі громадян України — прихильників побудови соціалістичного суспільства, заснованого на принципах соціальної справедливості, добробуту і рівності людей праці, вільних від будь-яких форм експлуатації, політичну основу якого складають ради депутатів трудящих, що обираються населенням при визначальній ролі трудових колективів і є повноважними органами державної влади і управління в країні, підзвітними і підконтрольними народу.

1.2. Свою діяльність ПСПУ здійснює у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту і Програми партії.

1.3. Повна назва партії українською мовою — Прогресивна соціалістична партія України, скорочена назва — ПСПУ.

1.4. Прогресивна соціалістична партія України має відповідну символіку.

2. Основні завдання і напрямки діяльності

2.1. Основним завданням ПСПУ є побудова соціалістичного суспільства.

2.2. Головні напрямки діяльності ПСПУ:

2.2.1. побудова правової держави;

2.2.2. реалізація трудящими права на управління державою;

2.2.3. розбудова держави в інтересах людей, зайнятих суспільно-корисною працею.

2.3. Прогресивна соціалістична партія України поширює свою діяльність на територію України.

3. Члени ПСПУ, їх обов’язки і права

3.1. Членом Прогресивної соціалістичної партії України може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, який визнає Програму партії та її Статут, не є членом інших політичних партій, бере особисту участь у роботі однієї з первинних партійних організацій, підтримує партію матеріальними коштами. Ніхто не може бути примушений до вступу в ПСПУ або обмежений у праві добровільного виходу з неї.

3.2. Прийом в члени ПСПУ проводиться первинною партійною організацією  наступним чином:

3.2.1. На підставі особистої письмової заяви громадянина первинна партійна організація приймає його кандидатом в члени ПСПУ;

3.2.2. По закінченню не менш ніж шестимісячного кандидатського стажу на підставі особистої письмової заяви кандидата в члени ПСПУ, в якій він зобов’язується виконувати Статут і Програму ПСПУ, а також не менш, ніж двох письмових рекомендацій членів ПСПУ — первинна партійна організація приймає кандидата в члени ПСПУ.

Якщо після закінчення кандидатського стажу кандидат в члени ПСПУ не написав заяви на вступ до лав партії, він втрачає статус кандидата в члени ПСПУ.

За рішенням Президії ЦК ПСПУ, в термін, визначений рішенням Президії ЦК ПСПУ, прийом в члени партії первинними партійними організаціями може здійснюватись без кандидатського стажу.

3.2.3. Рішення первинної партійної організації про прийом кандидатом в члени ПСПУ і члени ПСПУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 від кількості присутніх на партійних зборах.

Кандидату і члену ПСПУ вручається відповідно кандидатський або партійний квиток.

3.2.4. Кандидат в члени ПСПУ має право дорадчого голосу на партійних зборах.

3.2.5. Члени ПСПУ та кандидати в члени ПСПУ сплачують членські внески.

3.2.6. При утворенні первинної партійної організації ПСПУ прийом в члени партії здійснюється без кандидатського стажу на підставі письмових заяв на адресу обласного (республіканського) комітету ПСПУ, міському ПСПУ м. Києва, м. Севастополя, що діє на цій території (або на Президію ЦК ПСПУ) у присутності не менше як двох членів обкому (рескому).

У випадку відсутності зареєстрованого (легалізованого) обкому (рескому) ПСПУ даної території, за дорученням Президії ЦК ПСПУ прийом у партію здійснюють члени обкому (рескому) ПСПУ іншої області.

3.3. Членство в ПСПУ припиняється за заявою її члена або за рішенням первинної партійної організації за дії, несумісні зі Статутом і Програмою партії, за неоплату членських внесків понад три місяці без поважних причин, за невиконання партійних доручень та втрату організаційного зв’язку із партією.

3.3.1. Членство в партії припиняється у разі розпуску первинної партійної організації Президією ЦК ПСПУ.

В разі створення нової первинної організації ПСПУ, за колишніми членами партії зберігається загальний партійний стаж, якщо перерва членства ПСПУ не перевищує 1 місяць.

3.3.2. Питання про виключення із членів партії, як правило, вирішується зборами первинної партійної організації. В окремих випадках  після висновків Комісії партійного контролю воно може бути вирішеним Президією Центрального Комітету ПСПУ (крім виключення із членів партії членів ЦК, ЦРК, КПК).

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від числа присутніх.

3.3.3. За незначні провини, простою більшістю, збори первинної партійної організації можуть оголосити члену ПСПУ партійну догану: догану, сувору догану. Термін дії партійної догани один рік. Вона може бути достроково знята рішенням партійних зборів.

3.3.4. Виключений із лав ПСПУ на протязі місяця після прийняття рішення про його виключення може подати апеляцію у партійний орган вищого рівня, яке повинно бути розглянуто у місячний термін з дня подачі апеляції.

3.4. Облік членів партії ведуть первинні партійні організації . Члени партії мають квитки єдиного зразка.

3.5. Член Прогресивної соціалістичної партії зобов’язаний:

3.5.1. Брати участь у виробленні політики партії, вносити конструктивні пропозиції. Пропагувати Програму ПСПУ, а також рішення, прийняті керівними органами партії, зборами первинних партійних організацій, втілюючи їх в життя.

3.5.2. Постійно працювати над підвищенням свого політичного, освітнього і культурного рівня, творчо застосовувати в роботі передові положення сучасних суспільно-політичних наук;

3.5.3. Брати участь у підготовці і проведенні заходів, спрямованих на захист конституційних прав і свобод громадян, соціальних груп, які покликана захищати ПСПУ;

3.5.4. Активно сприяти успіху кандидатів від ПСПУ на виборах в органи державної влади, проводити відповідну агітацію серед населення;

3.5.5. Член ПСПУ, обраний депутатом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих органів влади своєю діяльністю сприяє реалізації Програми ПСПУ, рішень партії, допомагає виборцям у вирішенні їх проблем.

3.5.6. У випадку визнання з’їздом ПСПУ діяльності народного депутата України, а Центральним Комітетом ПСПУ – діяльності депутата Верховної Ради Автономної республіки Крим чи депутата, обраного до органів місцевого самоврядування такими, що не відповідають Програмі ПСПУ, передвиборній програмі чи рішенням партії або такими, що дискредитують ПСПУ, народний депутат України, член ПСПУ, а також депутати Верховної Ради Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування, члени ПСПУ, зобов’язані скласти депутатські повноваження.

3.5.7. Добиватись знешкодження таких негативних явищ в житті суспільства як безробіття, злочинність, корупція, рекет, безкультур’я;

3.5.8. Вносити особистий вклад в досягнення економічної незалежності держави, сприяти підвищенню ефективності господарювання, покращанню матеріальних умов життя широких верств населення України;

3.5.9. Утверджувати дух партійного товариства, доброзичливої критики і самокритики;

3.5.10. Високо тримати і боронити честь і гідність члена ПСПУ, виявляючи ініціативу та творчу активність, особистим прикладом сприяти покращанню взаємовідносин людей в партії і суспільстві;

3.5.11. Дотримуватись партійної дисципліни у виконанні вимог Статуту і прийнятих рішень;

3.5.12. Постійно зміцнювати зв’язки первинних партійних організацій з громадянами за їх місцем  проживання і на роботі, допомагати їм відстоювати їх права та соціальні гарантії;

3.5.13. Своєчасно сплачувати членські внески.

3.6. Члени керівних органів партії стоять на обліку в первинних партійних організаціях за місцем  проживання або в іншому місці за рішенням Президії ЦК ПСПУ;

3.6.1. В разі зняття з обліку в партійній організації термін постановки на облік в іншій партійній організації не повинен перевищувати 1 місяць.

3.7. Член Прогресивної соціалістичної партії України має право:

3.7.1. Обирати й бути обраними у керівні органи партії;

3.7.2. Критикувати будь-якого члена партії і партійні органи;

3.7.3. Відкрито висловлювати свої думки з будь-яких питань діяльності ПСПУ, вносити пропозиції, відстоювати свою точку зору до прийняття рішення більшістю;

3.7.4. Виступати з ініціативами про відкликання зі складу керівних органів тих, хто не виправдовує довір’я;

3.7.5. Захищати свою партійну честь і гідність, честь та гідність своїх товаришів по партії;

3.7.6. Отримувати інформацію про діяльність будь-якої ланки ПСПУ;

3.7.7. Брати участь у засіданнях органів партії, коли розглядається його справа чи доля його організації;

3.7.8. В місячний термін апелювати в партійні органи відносно прийнятого рішення про його виключення з партії;

3.7.9. Вносити конструктивні пропозиції по поліпшенню роботи первинних партійних організацій, керівних органів партії і вимагати відповіді на свої пропозиції;

3.7.10. розраховувати на всебічний захист з боку партії своєї честі та гідності у разі неправомірного тиску на нього з боку державних органів, громадських організацій або окремих посадових осіб;

3.8. Особи, винні в затискуванні критики, переслідуванні за неї, повинні притягуватися до суворої партійної відповідальності, аж до виключення із членів партії.

4. Організаційна структура ПСПУ, повноваження керівних органів і принципи діяльності партії

4.1. Головним принципом організаційної будови ПСПУ є демократичний централізм, що означає:

4.1.1. виборність всіх керівних органів знизу доверху;

4.1.2. періодичну звітність партійних органів перед своїми партійними організаціями і перед органами вищого рівня;

4.1.3. міцну партійну дисципліну і підкорення меншості більшості;

4.1.4. обов’язковість виконання рішень вищестоящих органів партії нижчестоящими;

4.1.5. колегіальність у роботі партійних організацій і керівних органів партії персональну відповідальність кожного члена партії за виконання своїх обов’язків і партійних доручень;

4.1.6. право меншості на відстоювання своєї точки зору.

4.2. ПСПУ забезпечує вирішальну роль партійних мас і самостійність партійних організацій у вирішенні питань свого внутрішнього функціонування і діяльності.

4.3. Основу ПСПУ складають первинні партійні організації, які утворюються у складі не менше трьох членів партії.

Партійні організації утворюються з дотриманням чинного законодавства, Статуту ПСПУ за територіальним принципом.

Прогресивна соціалістична партія України складається з обласних, Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських партійних організацій, які реєструються відповідно до чинного законодавства.

4.3.1. Статутні повноваження утворена первинна партійна організація ПСПУ отримує у разі її визнання у відповідності до Статуту.

4.3.2. Визнання первинної партійної організації здійснюється рішенням обласного (республіканського) комітету ПСПУ чи Президії ПСПУ.

4.3.3. Реєстрація первинних партійних організацій, міських, районних організацій ПСПУ у відповідних органах юстиції Міністерства юстиції України здійснюється за поданням Президії ПСПУ. Реєстрація обласних організацій ПСПУ, міських парторганізацій міст Києва, Севастополя та партійної організації Автономної Республіки Крим здійснюється за поданням Президії ПСПУ та інших документів, передбачених законодавством.

4.3.4. Скасування реєстрації первинних, міських, районних, обласних, міських Києва та Севастополя, партійної організації Автономної Республіки Крим проводиться державними органами влади за поданням відповідного органу ПСПУ в такому ж порядку як і реєстрація.

Письмова заява про реєстрацію партійних організацій та скасування їх реєстрації завіряється у відповідності до Закону України «Про політичні партії в Україні»

4.3.5. Вищим керівним органом первинної парторганізації є партійні збори, які вирішують всі питання діяльності організації і проводяться щомісячно.

4.3.6. Збори правомочні, якщо в їх роботі беруть участь не менше половини членів первинної парторганізації. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів ПСПУ, присутніх на зборах.

4.4. Збори первинної партійної організації:

4.4.1. Здійснюють прийом у члени ПСПУ;

4.4.2. Приймають рішення про виключення з партії у відповідності з п. 3.3.;

4.4.3. Для організації поточної роботи обирають керівні органи:

4.4.3.1. секретаря і його заступника — якщо кількість членів ПСПУ не перевищує п’яти;

4.4.3.2. бюро, секретаря і його заступників — при кількості членів ПСПУ не більше п’ятнадцяти (обрання проводиться таємним або відкритим голосуванням за рішенням зборів);

4.4.3.3. комітет при кількості членів ПСПУ більше п’ятнадцяти (обрання проводиться таємним голосуванням), секретаря і його заступників обирають члени новообраного комітету;

4.4.3.4. делегатів на районну, районну в містах конференцію.

4.4.4. На підставі партійних рішень, суспільно-політичного аналізу розробляють і затверджують першочергові і перспективні завдання, здійснюють їх виконання;

4.4.5. Мають право ініціювати відклик і пропонувати кандидатуру для заміни членів райкому (міськкому, обкому, рескому);

4.4.6. Приймають рішення про створення районних, міських, районних у містах, обласних (республіканської) партійних організацій ПСПУ;

4.4.7. При необхідності для виконання партійних рішень створюють партійні групи, які в своїй діяльності керуються „Положенням про партійні групи», що затверджується Президією ЦК ПСПУ;

4.4.8. Заслуховують звіти представників партії в органах державної і представницької влади, членів виборних керівних органів ПСПУ, що висунуті цими партійними організаціями, рядових членів цієї організації про виконання ними Статуту і Програми ПСПУ;

4.4.9. Можуть накладати дисциплінарні стягнення: догану, сувору догану.

4.4.10. Обирати делегатів на району (в містах) конференцію

4.4.11. Рекомендують кандидатів у депутати до місцевих рад відповідної території

4.5. Обласні, республіканська партійні організації ПСПУ утворюються за ініціативою не менш як трьох первинних організацій, що визнані у відповідності до  Статуту ПСПУ.

4.5.1. Районні в містах партійні організації утворюються за рішенням міських парторганізацій, у яких на обліку перебуває більше ста членів ПСПУ.

Районні у містах парторганізації, у яких на обліку перебуває більше ста членів ПСПУ, утворюють первинні партійні оранізації.

4.5.2. Міські, районні, районні в містах первинні партійні організації ПСПУ для вирішення питань поточної діяльності обирають секретаря та заступника секретаря партійної організації при кількості членів ПСПУ не більше п’яти.

4.5.3. Районні, міські, районні в містах, обласні партійні організації ПСПУ, партійна організація Автономної Республіки Крим для вирішення питань поточної діяльності на своїх конференціях (зборах):

4.5.3.1. обирають бюро і секретаря партійної організації при кількості членів ПСПУ не більше п’ятнадцяти (таємним або відкритим голосуванням за рішенням зборів);

4.5.3.2. при кількості членів ПСПУ більше п’ятнадцяти обирають партійний комітет (таємним голосуванням) та ревізійну комісію; секретаря (таємним голосуванням), його заступників обирають члени партійного комітету.

4.5.4. Обрання секретаря комітету і його заступників вважається правомочним, якщо за кожну з кандидатур подано більше половини голосів учасників голосування.

4.5.5. Районні, міські, районні в містах, обласні комітети, реском Криму:

4.5.5.1. організовують обговорення проектів загальнопартійних рішень, стратегії і тактики організацій ПСПУ, втілюють їх у практику партійної роботи;

4.5.5.2. ведуть партійне господарство (діловодство, статистику, облік, фінанси і т. ін.);

4.5.5.3. організовують роботу по забезпеченню представництва членів ПСПУ в органах державної влади різних рівнів, координують роботу своїх представників;

4.5.5.4. співробітничають з відповідними структурами інших партій і громадських об’єднань, представляють ПСПУ в стосунках з місцевими органами влади в регіонах;

4.5.5.5. розглядають ініціативу первинних партійних організацій у випадку прийняття рішення 2/3 членів відповідної структури по відклику свого представника з райкому (міськкому, обкому, рескому) і здійснюють його заміну у передбаченому статутом порядку.

4.5.6. Вищим керівним органом районної, міської, районної в місті, обласної організації, республіканської організації Автономної Республіки Крим є партійна конференція (збори), яка скликається не менше одного разу на рік. Конференція повноважна, якщо в її роботі приймає участь не менше як 2/3 обраних делегатів. Збори повноважні, якщо в їх роботі приймає участь більше половини членів партії відповідної партійної організації. Рішення на конференції (зборах) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх.

Конференція (збори) може давати пропозиції по кандидатам для обрання в керівні органи ПСПУ.

4.5.7. Міська (районна) конференція або партійні збори обирають:

4.5.7.1. делегатів на обласну (республіканську)  конференцію;

4.5.7.2. міськком (райком) ПСПУ (таємним голосуванням);

4.5.7.3. ревізійну комісію міської (районної) організації;

Делегати, висунуті на обласну (республіканську) конференцію, обирають представника від своєї організації до обласної (республіканської) Кадрової Ради.

Міська (районна) конференція (збори) заслуховує звіт:

4.5.7.4. керівних органів первинних партійних організацій про діяльність первинних партійних організацій та ревізійної комісії,

4.5.7.5. представників партії в органах державної влади та місцевого самоврядування відповідних територій,

4.5.7.6. використання партійного майна, яке знаходиться на їх обліку та інші  питання партійного будівництва.

4.5.7.7. Конференція (збори) районної організації у місті обирають:

4.5.7.7.1. делегатів на міську конференцію;

4.5.7.7.2. райком ПСПУ (таємним голосуванням);

4.5.7.7.3. ревізійну комісію районної організації в місті;

Конференція (збори) районної організації в місті заслуховують звіт:

керівних органів міської районної організації в місті та ревізійної комісії;

4.5.8 Обласна (республіканська) конференція (збори) ПСПУ, збори міської організації ПСПУ м. Києва, м. Севастополя обирає:

4.5.8.1. делегатів на з’їзд ПСПУ;

4.5.8.2. обласний (республіканський, міський) комітет ПСПУ (таємним голосуванням);

4.5.8.3. обласну (республіканську, міську) ревізійну комісію.

Обласна (республіканська) конференція(збори) заслуховує звіти обласного (міського, республіканського) комітету ПСПУ, обласної (міської, республіканської) ревізійної комісії, членів ПСПУ в органах державної влади та місцевого самоврядування та розглядає питання про діяльність відповідних структур на відповідній території.

4.5.9 Обласний (республіканський) комітет ПСПУ:

4.5.9.1. обирає секретаря обкому (рескому) (таємним голосуванням) та його заступників (у спосіб голосування, який вибирає обласний (республіканський)  комітет);

4.5.9.2. проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці;

4.5.9.3. приймає рішення про визнання первинних партійних організацій ПСПУ на відповідній території;

4.5.9.4. керує роботою обласної (республіканської) організації по виконанню Програми, Статуту та рішень керівних органів партії;

4.5.9.5. розглядає та затверджує список кандидатів від ПСПУ у місцеві органи влади відповідної території;

4.5.9.6. затверджує графік проведення звітно-виборчої кампанії в області (Автономній Республіці Крим), встановлює квоту представництва на обласну (республіканську) конференцію.

Секретар обласного (республіканського) комітету ПСПУ:

4.5.9.7. організує роботу та проводить засідання обласного (республіканського) комітету ПСПУ;

4.5.9.8. веде облік майна обласної (республіканської) організації, забезпечує використання майна за призначенням та передачу його новообраним секретарям;

4.5.9.9. представляє обласну (республіканську) організацію на з’їзді ПСПУ, в тому числі як повноважний представник у Кадровій Раді партії;

4.5.9.10. завіряє рішення, прийняті обкомом (рескомом) ПСПУ, підписом та печаткою.

В разі неможливості секретаря виконувати свої обов’язки з поважних причин, його повноваження виконує один із заступників за рішенням обкому (рескому) ПСПУ.

4.5.10. Кадрова Рада обласної (республіканської) організації ПСПУ складається із делегатів обласної (республіканської) конференції по одному представнику від представлених первинних осередків, голови обласної (республіканської) ревізійної комісії та секретаря обкому (рескому). Обласна (республіканська) Кадрова Рада обирає відкритим голосуванням Голову і секретаря, які вважаються обраними, якщо за них проголосувало більше половини членів Кадрової Ради.

Обласна (республіканська) Кадрова Рада затверджує своїм рішенням кандидатів у список до обласного (республіканського) комітету або в обласну (республіканську) ревізійну комісію у разі, коли кількість претендентів перевищує затверджену кількість членів обкому (рескому) чи обласної (республіканської) ревізійної комісії.

4.5.11. Термін повноважень керівних органів обласної, міської, районної в місті, районної, первинної партійної організації триває від обрання до наступної звітно-виборної-конференції (звітно-виборних зборів)

4.6. Вищим органом ПСПУ є з’їзд, який скликається не рідше одного разу на рік.

4.6.1. З’їзд Прогресивної соціалістичної партії України::

4.6.1.1. вирішує питання діяльності ПСПУ;

4.6.1.2. приймає Програму і Статут партії, затверджує зміни та доповнення до них;

4.6.1.3. утворює Кадрову Раду ПСПУ;

4.6.1.4. розглядає, в необхідних випадках вносить зміни і затверджує список претендентів в кандидати у народні депутати України;

4.6.1.5. уповноважує ЦК ПСПУ в необхідних випадках по зміні черговості списку претендентів в кандидати у народні депутати України — членів ПСПУ;

4.6.1.6. затверджує Декларацію прав та обов’язків членів ПСПУ — народних депутатів України;

4.6.1.7. виключає із списку кандидатів в народні депутати України кандидатів, які втратили довіру партії;

4.6.1.8. для вирішення питання діяльності партії на період між з’їздами таємним голосуванням обирає Центральний Комітет (ЦК), Центральну ревізійну комісію (ЦРК) та Комісію партійного контролю (КПК). Термін повноважень яких триває до наступного звітно-виборчого з’їзду. Член ЦК, ЦРК, КПК вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, що приймають участь у роботі з’їзду;

4.6.1.9. заслуховує звіти керівних органів ПСПУ;

4.6.1.10. реалізує право власності на майно та кошти партії;

4.6.1.11. може висловлювати недовіру керівнику партії, що автоматично веде до його відставки;

4.6.1.12. має право відмінити будь-яке рішення органів партії;

4.6.1.13. приймає рішення про зупинення членства в партії за відповідною заявою члена ПСПУ або за зверненням Президії ЦК ПСПУ

4.6.2. Рішення про скликання чергового з’їзду не менше як за два місяці до його проведення приймає Центральний Комітет ПСПУ і забезпечує проектами найважливіших документів обласні (республіканську) партійні організації.

З’їзд вважається повноважним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин від числа обраних делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини обраних делегатів. Повноваження делегатів з’їзду зберігаються до наступного чергового з’їзду.

В період між з’їздами всю роботу ПСПУ організує Центральний Комітет, який проводить засідання не рідше одного разу на два місяці. В період між засіданнями ЦК ПСПУ поточні питання діяльності партії вирішуються його Президією.

Позачерговий з’їзд ПСПУ може бути скликаний за вимогою не менше однієї третини делегатів попереднього з’їзду або за рішенням ЦК ПСПУ. Рішення про його скликання приймається у визначений Центральним Комітетом ПСПУ термін.

4.7. Центральний Комітет (ЦК) ПСПУ:

4.7.1. обирає зі свого складу Президію ЦК, Голову партії та двох його заступників таємним голосуванням на термін дії ЦК; кандидатура вважається обраною, якщо за неї проголосувало більше половини членів Центрального Комітету;

4.7.2. заслуховує звіти Голови ПСПУ та заступників, звільняє керівників партії, які не виправдали довір’я;

4.7.3. призначає Головного редактора друкованого органу ПСПУ;

4.7.4. виробляє тактику діяльності в період між з’їздами, спрямовує практичну роботу партії;

4.7.5. формує список претендентів в кандидати у народні депутати України — членів ПСПУ та подає на затвердження з’їзду ПСПУ;

4.7.6. затверджує Декларацію прав та обов’язків члена ПСПУ — депутата місцевої ради;

4.7.7. затверджує партійний бюджет та заслуховує звіт про його виконання;

4.7.8. наділяє правом підпису партійних документів одного з заступників у разі неможливості Голови ПСПУ виконувати свої обов’язки;

4.7.9. затверджує інструктивні партійні документи;

4.7.10. затверджує зразки печатки і штампів;

4.7.11. заслуховує інформацію про діяльність членів ЦК ПСПУ і приймає  відповідні рішення;

4.7.12. встановлює норму представництва від членів партії на з’їзд;

4.7.13. приймає рішення про скликання позачергового з’їзду партії;

4.7.14. приймає рішення про проведення звітно-виборної кампанії в партії;

4.7.15. заслуховує звіти окремих членів ЦК про виконання партійних рішень і доручень;

4.7.16.  приймає рішення про позбавлення права представляти ПСПУ в органах місцевого самоврядування членів ПСПУ та беспартійних, які стали депутатми за списком ПСПУ, якщо їх діяльність не відповідає передвиборній програмі та рішенням партії;

4.7.17. приймає рішення про позбавлення права представників партій, які утворили передвиборний блок з ПСПУ та стали депутатами  від блоку, представляти спільні інтереси блоку, якщо партія (партії) відмовились своїми діями виконувати передвиборну програму блоку;

4.7.18. надає роз’яснення та тлумачення Програми та Статуту ПСПУ;

4.7.19. проводить свої засідання не рідше одного разу на квартал.

4.8. Президія ЦК ПСПУ:

4.8.1. організує поточну роботу по виконанню рішень з’їздів партії, засідань Центрального Комітету;

4.8.2. вирішує політичні, організаційні питання в період між засіданнями Центрального комітету;

4.8.3. готує пропозиції щодо кандидатур у список кандидатів у народні депутати України від ПСПУ;

4.8.4. координує роботу депутата — члена ПСПУ в представницьких органах влади;

4.8.5. координує діяльність партійних організацій;

4.8.6. дає роз’яснення і тлумачення Програми і Статуту ПСПУ;

4.8.7. створює апарат виконавчої роботи і контролює його;

4.8.8. приймає рішення про розпуск первинних партійних організацій та виключення з партії;

4.8.9. приймає рішення про подачу в державні органи влади на  реєстрацію заяву первинних, районних, міських, обласних (республіканської) організацій ПСПУ у разі, якщо обласний (республіканський) комітет не зареєстрований у державних органах влади, а також приймає рішення про скасування згоди на реєстрацію заяви у разі грубого порушення відповідними структурами партії Програми та Статуту ПСПУ, що є підставою для скасування органом державної влади рішення про реєстрацію відповідної партійної організацію;

4.8.10. здійснює підготовку засідань ЦК, з’їздів ПСПУ, загальнопартійних дискусій, референдумів;

4.8.11. з метою аналізу діяльності структур ПСПУ заслуховує їх звіти, вносить пропозиції, узагальнює і поширює досвід роботи;

4.8.12. організує обліково-інформаційну роботу, веде партійне господарство;

4.8.13. затверджує Положення про майно ПСПУ, зміни і доповнення до нього;

4.8.14. розробляє проекти бюджетів ПСПУ: організує фінансову діяльність, забезпечує господарське управління майном та коштами.

4.9 Голова Прогресивної соціалістичної партії України:

4.9.1. представляє ПСПУ в міжпартійних стосунках і стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування;

4.9.2. підписує та подає від імені ПСПУ позовні заяви, заяви, скарги, представляє ПСПУ в судах, господарських судах з усіма правами, наданими Законом позивачу, відповідачу та третій особі, а також уповноважує на такі дії інших осіб;

4.9.3.організує роботу керівних органів партії по виконанню Програми та інших рішень ПСПУ;

4.9.4. відкриває рахунки в установах банку, підписує партійні,  фінансові документи та інші вихідні документи;

4.9.5. укладає від імені ПСПУ договори та інші правочинні документи, передбачені законодавством України та такі, які йому не суперечать;

4.9.6. своїм розпорядженням наділяє правом підпису партійних документів одного з своїх заступників на визначений термін;

4.9.7. звітує про роботу Центрального Комітету на з’їздах партії і про особисту діяльність на засіданнях ЦК ПСПУ.

4.10. Центральна ревізійна комісія (ЦРК) контролює фінансову діяльність та майнові відносини ПСПУ, здійснює контроль за виконанням партійних рішень та Статуту ПСПУ щодо фінансово-господарської діяльності.

Центральна ревізійна комісія підзвітна з’їзду партії, координує свою діяльність з Президією ЦК ПСПУ.

Центральна ревізійна комісія в своїй діяльності керується окремим положенням, затвердженим ЦК ПСПУ.

4.11. Комісія партійного контролю (КПК) контролює додержання Статуту та Програми ПСПУ, рішень керівних органів партії, виконання народними депутатами України Декларації прав і обов’язків народного депутата України  — члена ПСПУ, виконання депутатами місцевих рад Декларації прав і обов’язків депутата місцевої ради — члена ПСПУ. КПК розглядає звернення членів ПСПУ, первинних осередків та інших структур ПСПУ, приймає своє рішення щодо них і направляє його в якості пропозиції у керівні органи ПСПУ. Координує свою діяльність з Президією ЦК ПСПУ.  КПК в своїй діяльності керується окремим положенням, затвердженим ЦК ПСПУ.

4.12. Кадрова Рада ПСПУ утворюється із секретарів обласних комітетів ПСПУ, рескома Криму, міськкомів м. Києва та м. Севастополя, Голови ПСПУ, голови ЦРК, голови КПК, визнаних обласних партійних організацій ПСПУ (в тих областях, де не існує зареєстрованих обкомів).

4.12.1. Утворення Кадрової Ради проголошується після проголошення порядку денного з’їзду Головуючим.

4.12.2. Кадрова Рада затверджує своїм рішенням кандидатури для обрання в: ЦК ПСПУ, Президію ЦК ПСПУ,ЦРК, КПК.

4.12.3. Кадрова Рада проводить свої засідання під головуванням Голови ПСПУ або одного з його заступників у випадку, коли кількість кандидатур у списку ЦК, Президії, ЦРК, КПК перевищує кількість, затверджену з’їздом.

4.12.4. Кадрова Рада повноважна проводити свої засідання, коли в засіданні приймає участь не менше 2/3 від її кількості. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Кадрової Ради, присутніх на засіданні.

4.13. Від імені всієї партії в межах своїх повноважень, що визначені Статутом ПСПУ, може виступати лише з’їзд, Центральний Комітет і Президія ЦК ПСПУ. Партія не несе відповідальності за рішення та дії партійних організацій, членів ПСПУ, які йдуть врозріз з Програмою і Статутом ПСПУ, з рішеннями керівних органів партії.

5. Порядок подачі і розгляду  апеляції

5.1. Апеляція — це право громадянина, що виключений із членів ПСПУ, звернутись до відповідних органів ПСПУ з пропозицією переглянути питання про його виключення з партії. Апеляція — це також право колишнього первинного осередку партії звернутись до керівних органів партії з пропозицією переглянути питання про його розпуск.

Апеляція має правову силу, якщо вона подана у місячний термін з дня прийняття рішення про виключення з партії або розпуск первинної партійної організації.

5.2. Порядок розгляду апеляцій.

5.2.1. Апеляція про виключення з партії первинним осередком розглядається обкомом (рескомом) ПСПУ. Рішення первинної партійної організації втрачає силу в день прийняття рішення про поновлення членом ПСПУ. У разі непогодження колишнього члена ПСПУ з рішенням обкому (рескому) він  має право в місячний термін після прийняття рішення звернутися до ЦК ПСПУ зі скаргою на рішення обкому (рескому).

5.2.2. Первинна партійна організація, яка була розпущена рішенням Президії ЦК ПСПУ, має право звернутися з апеляцією до ЦК ПСПУ на рішення про її розпуск. Подання апеляції правомірне, якщо її підтримало більше половини членів колишньої первинної партійної організації ПСПУ.

5.2.3. Рішення ЦК ПСПУ щодо усіх видів апеляцій є остаточним.

6. Правовий статус, кошти і майно ПСПУ

6.1. ПСПУ є юридичною особою, має свій рахунок в банку, печатку, штамп, символіку, ескізи, які затверджує ЦК ПСПУ, реєструється у встановленому порядку. Символіку ПСПУ затверджує з’їзд партії.

6.2 . Районні, міські, районні у містах партійні організації беруться на облік обласними (республіканським) комітетами ПСПУ, а обласні (республіканська), міські м. Києва і м. Севастополя — Президією ЦК ПСПУ, реєструються на підставі Статуту ПСПУ без набуття статусу юридичної особи.

6.3. Прогресивна соціалістична партія України є неприбутковою організацією. Діяльність ПСПУ та її партійних організацій забезпечується фінансами та матеріально-технічними ресурсами за рахунок коштів партії. Кошти ПСПУ формуються відповідно до Закону України “Про політичні партії в Україні”  з членських партійних внесків, пожертвувань від громадян України, легалізованих громадських організацій, недержавних підприємств.

6.4. Розмір щомісячних членських внесків становить один відсоток від загальних доходів члена партії . Малозабезпечені члени партії за рішенням зборів первинних партійних організацій можуть сплачувати внески в менших розмірах.

6.5. ПСПУ зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством України, щороку публікувати свої звіти до загального відома.

6.6. На працівників апарату ПСПУ поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

6.7. Розмір відрахувань від членських внесків та інших надходжень первинних партійних організацій до вищих органів ПСПУ визначається в таких пропорціях: 60% залишається в розпорядженні первинної організації, 40% передається обласному (республіканському) комітету і використовуються за його рішенням.

6.8. Правовий статус майна ПСПУ регламентується Положенням про майно ПСПУ, яке приймається Президією ЦК ПСПУ. В разі необхідності, зміни до Положення вносяться і приймаються на черговому засіданні Президії ЦК ПСПУ.

7. Порядок припинення діяльності і вирішення майнових питань

7.1. Припинення діяльності ПСПУ може бути здійснено шляхом реорганізації (об’єднання з іншими партіями) або ліквідації.

Реорганізація чи ліквідація проводиться за рішенням з’їзду або суду. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше двох третин обраних делегатів з’їзду.

7.2. Майно та кошти ліквідованої або реорганізованої ПСПУ не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються у відповідності до чинного законодавства.

7.3. Розпуск первинних, районних, міських, районних у містах, обласних (республіканської) партійних організацій може здійснюватись за рішенням Президії ЦК ПСПУ, якщо їх діяльність не відповідає вимогам Статуту і Програмі ПСПУ, при наявності висновків ЦРК і КПК.

7.3.1. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало  більше двох третин від усіх обраних членів Президії ЦК.

На прийняте рішення Президії ЦК ПСПУ про розпуск, партійні організації мають право подати на протязі місяця апеляцію до Пленуму Центрального Комітету, або до з’їзду партії з гарантованим правом виступу під час розгляду цього питання.

7.3.2. Первинні, районні, міські, районні в містах, обласні (республіканська) партійні організації можуть припинити свою діяльність рішенням про саморозпуск цих організацій, якщо за таке рішення проголосувало не менше двох третин учасників правомочних зборів чи конференції.

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту ПСПУ

8.1. Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту партії можуть вноситись членами ПСПУ, первинними, районними, міськими, районними в містах, обласними  партійними організаціями, партійної організації Автономної Республіки Крим, керівними органами партії.

8.2. Затверджуються зміни і доповнення до Статуту ПСПУ з’їздом партії.

Рішення про зміни і доповнення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше половини обраних делегатів з’їзду.

8.3. Про зміни та доповнення назви, Статуту, Програми  ПСПУ, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження Голова партії повідомляє Міністерство юстиції України у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Місцезнаходження керівних органів партії — м. Київ

Реклама